علوم اجتماعی (جامعه شناسی)

دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی 1391 آزاد قوچان

سه رهیافت غالب در جامعه شناسی :

1-رهیافت اثبات گرایی یا پوزیتیویستی (positivism approache) 

2-رهیافت تفسیر گرایی(interpertivism approache)

3-رهیافت انتقادی(critical approache)

جزوه کامل ترجمه دکتر احمدصادقی را از ستون سوم سمت راست وبلاگ (پیوند های روزانه) دانلودنمایید.

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ ] [ دانشجویان جامعه شناسی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،